Ekologism

Ekologism brukar definieras som en samhällssyn där ett nytt förhållande till naturen och en ny livsstil krävs för att uppnå de gröna politiska målen. Ekosystemen är ett värde i sig som i sin tur är en del av en helhet där människan har en särställning som den art som förändrat så mycket av sin omgivning men som också har unika kapaciteter. Motsatsen till ekologism är ekomodernism där begränsade reformer i styrningen av produktion, energi och användning av naturen tänks möjliggöra ny teknik som åstadkommer de gröna målen. Det finns tvetydigheter i flera av de gröna begreppen som har skapat svårigheter när gröna partier konfronteras med makten. Ta exempelvis ”hållbarhet”, det kan betyda långsiktig överlevnad av ekosystem, men också att konservera t.ex. skog för att få ut maximal avkastning. Utsläppshandel är ett typexempel på ekomodernismens övertro på det existerande systemet, modellen sätter miljöskada som en ekonomisk minuspost och inte som ett värde som återspeglar en etik i hur vi relaterar till vår omvärld. Gröna ekonomer som Tim Jackson har visat hur stor utmaningen egentligen är och också på vägar framåt förbi ett samhälle byggt på ohållbar tillväxt. Ekologismen har historiskt sedan dess genombrott på 60- och 70-talen också varit nära kopplat till aktivism, för att nå en bredare opinion och skapa en medvetenhet om miljöskadorna och osunda, destruktiva aspekter av vårt samhälle krävs politiska aktioner som inte begränsas av de snäva ramarna i politisk mainstream. Dynamiken i aktivismen behöver bevaras även i det politiska arbetet.