Samarbete mellan systemkritiska och progressiva krafter i svensk politik

Den övergripande skiljelinjen i svensk politik är den mellan partier som bygger sin politik på en tro på marknadsekonomins frihet å ena sidan och å andra sidan den som tror på betydelsen av demokratiska beslut för att skapa en annan social rättvisa, en utveckling av kultur och utbildningsväsende och en hållbar förbrukning av naturresurser och påverkan på ekosystemen. Slarvigt kallar man det ”de borgerliga” och ”de rödgröna”, det är egentligen konflikten mellan en nyliberal ekonomisk ideologi och en socialt och ekologiskt progressiv politik. De senaste åren har det uppkommit en ny splittring inom det nyliberala blocket kring främlingsfientlighet där C och L vänt sig emot KD:s och M:S anpassning till SD:s retorik och förslag. Vi får inte glömma att SD i och med uppvaktning från Svenskt Näringsliv och omsvängningen i vinst- och skattefrågorna blivit ekonomiskt nyliberalt från att förut ha varit ett enfrågeparti med invandringskritik som enda fråga. Dealen mellan SD och KD/M är ”ge oss stöd för vår nyliberala politik så går vi er till mötes vad gäller invandringskritiken”.

Inom det progressiva blocket har det länge varit en klyfta mellan systemkritiker å ena sidan och en mittenpolitisk inriktning å andra sidan. Systemkritikerna vill förändra det marknadsekonomiska systemets tillväxtjakt, till exempel med minskad arbetstid, delning av företagens vinster och förbud mot miljöskadlig verksamhet även om näringslivet gör motstånd. Mitteninriktade politiker anpassar sig till den internationellt sett rådande nyliberala ekonomiska politiken där budgetunderskott är det högsta onda och där lägre skattekvot och en riksbank utan demokratiskt inflytande tas för given. Längre var det socialdemokraternas ”kanslihushöger” som stöd för mitteninriktningen men MP har under Gustav Fridolin, Isabella Lövin och nu Per Bolund tagit ett till synes permanent steg till det lägret. Effekten av att mitteninriktningen är grund för regeringsbildningen är att så kallade ”värdefrågor” som till exempel hårdare kriminalpolitik blir centrum i den politiska debatten; skiljelinjerna i den ekonomiska politiken är så pass små och handlar om skattenivåer på marginalen och bidrag till kommunerna och den ekologiska omställningen som inte är helt oväsentliga men långt ifrån avgörande för att vända utvecklingen. Att S och MP gjorde upp med C och L är med den bakgrunden en logisk fortsättning av en linje i svensk politik som började med utnämningen av Kjell-Olof Feldt till finansminister 1983 snarare än något genuint nytt. Vad som är nytt är att MP övergivit sin systemkritik och blivit ett ekomodernistiskt parti som söker små förändringar inom ramen för en socialdemokratisk mittenpolitik och försöker sälja in det som segrar. Peter Eriksson framstår alltmer som den centrala figuren i skiftet i partiet och kan dela äran med Kjell-Olof Feldt i omdaningen av det progressiva fältet.

Inom det systemkritiska området har det också skett förändringar. Vänsterpartiets stegvisa och inte alltid glasklara frigörelse från det kommunistiska arvet har varit viktigt för möjligheten att vara ett trovärdigt progressivt alternativ. En flerstegsraket där Gudrun Schyman först och sedan Jonas Sjöstedt gjorde sina insatser med ett mindre lyckat mellanspel med Lars Ohly. Schyman tog sedan steget och skapade Feministiskt Initiativ som har ett modernt systemkritiskt partiprogram. Partiet har dock haft svårt att nå ut till väljarna med ett alltför akademiskt språkbruk, till exempel för genomsnittsväljaren svårbegripliga förslag som mansskatt (sedermera övergivet) och avvisande av allt användande av begreppet ”hedersvåld” som ”rasifierande” och distraktioner från den feministiska kritiken av könsmaktsordningen.

Partiet Vändpunkt är en ny politisk kraft som vi startade för att ge väljarna ett politiskt alternativ som knyter ihop de grundläggande reformer av ekonomiska systemet som krävs för att den ekologiska omställningen verkligen ska bli av med radikala ambitioner och förslag inom sociala jämlikhetspolitiken. Inom det sociala området skiljer vi ut oss genom att främst lyfta fram kooperativa lösningar. Hittills har media trängt in PV i ”utbrytarparti”-hörnet, vilket är passande för att neutralisera ett nytt parti. Det är vår förhoppning att ett tydligt och skarpt systemkritiskt fokus på ett bättre sätt än Fi kan oss chansen att slå igenom över tid i svensk politik. En del av nyckeln är ett vardagligt tilltal där plånboksfrågor och klyftor mellan stad och land, och rik och fattig, står i centrum.

Hur ser då strategin ut för att förändra svensk politik i grunden från ett systemkritiskt perspektiv? På kort sikt måste de systemkritiska partierna V, PV och Fi gör vad man kan för att förhindra att de borgerliga och SD tar över makten. Det betyder att man får ta V:s position i regeringsfråga, att se en socialdemokratisk statsminister som det minst dåliga, samtidigt som man driver en aktiv oppositionspolitik när det gäller budgetfrågor och lagförslag. Det kan förstås innebära att man i vissa lägen kan hota med att rösta emot en S-ledd regerings budget men det krävs då förutsättningar att göra ett framgångsrikt val om det leder till en regeringskris. Vilket V inte varit i närheten av det senaste året.

På grund av den politiska situationen måste man också ha en genomtänkt strategi för ”the long game”. Målet är att de systemkritiska partierna ska bli den största kraften på den progressiva sidan av politiken. Först då kan man få de styrande skikten i S och MP på defensiven och få igenom en verkligt systemförändrande politik. Ska de systemkritiska partierna gå till val med en valteknisk samverkan? Om chansen finns att bli större än S är den lösningen rätt väg för att få statsministerposten. Innan dess kan man gå till val som distinkta partier som samarbetar särskilt i den ekonomiska politiken. Mer näraliggande än ett sådant kanske optimistiskt scenario för framtiden är om man ska samverka för att kunna ta plats i riksdagen och komma över 4 %-spärren. Fi uttryckte sådana ambitioner upprepade gånger det senaste året efter att ha tidigare avvisat dessa i övertygelse att man skulle kunna komma in i riksdagen av egen kraft. I riksdagsvalet 2014 hade en valteknisk samverkan varit viktig för att inte förlora de ca 3 % av väljarnas röster som lades på Fi. I dagsläget är det mer osäkert vad syftet skulle vara då Fi är så försvagade nationellt. Möjligen i de storstäder där Fi är starka att man kan ha ett tätare samarbete än idag inom kommunal- och regionalpolitiken.

Vad gäller Partiet Vändpunkt är frågan förmodligen för tidigt ställd. Partiet behöver forma en tydlig politisk plattform och börja nå ut till väljarna innan samarbete med andra partier och grupper kan bli en relevant fråga. Inför valet 2022 kan frågan väckas igen. Medlemmarna i partierna måste få vara fullt delaktiga i processen, som behöver starta i god tid. Fördelar och nackdelar med olika samarbeten behöver diskuteras och övervägas inom de olika partierna för att ge frågan den tid den förtjänar.

//Joakim Löf, ledamot i interimsstyrelsen för Partiet Vändpunkt.

One thought on “Samarbete mellan systemkritiska och progressiva krafter i svensk politik

 1. “Vårt hem brinner!” – Greta Thunberg
  Svar till Partiet Vändpunktens Joakim Löf
  av Michael Moon
  grundare av gruppen Oberoende Gröna, som vill få till stånd en bred valsamverkan mellan progressiva krafter i svensk politik.

  I ett inlägg på curablogg.se redogör Joakim (JL) för sitt partis syn på den aktuella politiska situationen. Jag har blivit ombedd att ge mina reaktioner på hans artikel. I stora delar delar jag JL:s synpunkter men för att vara kortfattad fokuserar jag här på de sista delarna av hans artikel, som handlar om Vändpunktens framtid. Här glider våra ståndpunkter isär!
  Lite bakgrund
  För att läsaren ska hänga med i detta meningsutbyte måste vi först ge lite bakgrundsinformation.
  Partiet Vändpunkten (PV) registrerades i januari 2019 efter ett långvarigt och utbrett missnöje bland radikala medlemmar inom MP. Det ansågs brådskande att bilda partiet eftersom EU-valet skulle hållas under senvåren.
  Valresultatet
  Ambitionerna visade sig vara optimistiska i överkant. Valresultatet blev mycket riktig det stora misslyckande som många befarade och varnade för. Partiets främsta talesperson Carl Schlyter, som var mycket optimistisk innan valet, jämförde valresultatets effekt med en serie hjärnskakningar.Varken PV eller FI kom ens upp till den en-procents tröskeln, som berättigar ett parti att få valsedlarna betalda i nästkommande val.
  För FI:s del, som nyligen hade blivit av med sitt främsta dragplåster Gudrun Schyman, hade man tydligen förutsett katastrofen då de, enligt JL, upprepade gånger kontaktade PV för att få till stånd en valsamverkan. Men PV:s interimistiska partistyrelse vågade inget annat än att förkasta erbjudandet.
  Omkring midsommar blev de exakta siffrorna klara och då valde några av Vändpunktens mest erfarna styrelsemedlemmar, inklusive Annika Lillemets och Valter Mutt, att avsäga sig sina styrelseplatser.
  … och dess efterdyningar

  Sedan dess har PV hållit en mycket låg profil. Som en av de få personer som ställt upp som talesperson för det nya partiet är just JL. Därför är hans följande ord intressanta:
  ”Vad gäller Partiet Vändpunkt är frågan [om Valsamverkan] förmodligen för tidigt ställd. Partiet behöver forma en tydlig politisk plattform och börja nå ut till väljarna innan samarbete med andra partier och grupper kan bli en relevant fråga. Inför valet 2022 kan frågan väckas igen”
  Varför det? Jo, därför att ”… partiet behöver [först] forma en tydlig politisk plattform och börja nå ut till väljarna”
  menar JL.
  En nystart för Vändpunkten
  Jag menar precis tvärtom: Låt PV först klara ut vilken relation det ska ha till de partier man kan tänka sig samarbeta med för att sedan, och på denna grund, fördjupa sin egen ideologiska identitet. Två skäl för detta:
  1.Vi ska inte en gång till riskera en massa “bortkastade röster” såsom både FI och PV drabbades av i det senaste EU-valet – ett fenomen som vi har sett många gånger förr;
  2. De presumtiva samarbetspartierna ska ges möjlighet att i lugn och ro inleda en konstruktiv dialog, detta för att bygga upp den ömsesidiga förståelse som behövs för att få till stånd ett förtroendefullt samarbete.
  Därför föreslår jag att PV:s interimsledning avger en avsiktsförklaring, som sedan ska kunna bekräftas av partiets ordinarie kongress att partiet. Meningen är återuppväcka frågan om valsamverkan med i första hand Feministiskt Initiativ, som tog motsvarande kontakt sist. Detta skulle dessutom vara startskottet för den mer jordnära och radikalare profil, som PV så väl behöver.
  och lite om gruppen Oberoende gröna
  Gruppen är partipolitiskt fristående och medlemmarna har bakgrund i olika partier (eller inget alls). Vi vill underlätta bildandet av valsamarbete, i första hand mellan FI och PV men även mellan andra partier och organisationer med snarlika värderingar. När en valsamverkan väl kommer till stånd måste ett nytt parti bildas, enligt den statliga Valmyndighetens anvisningar. Partibildningen måste föregås av djuplodande överläggningar där Oberoende gröna vill agera som brobyggare och förmedlare. Obs! det är att inte bara partier som kan stå på det nya partiets röstsedel utan även utomparlamentariska grupper (NGO:s) samt personer knutna till alternativrörelsen. En annan grundtanke är att de befintliga partierna ska vara kvar och fortsätta att utveckla sin ideologiska egenart. Gruppen, vars motto är ”Samarbeta, inte motarbeta!”, bildades på Facebook i slutet på juli och har idag cirka 180 medlemmar.

Comments are closed.